Make your own free website on Tripod.com
2nd Year Maximillian Mary Kolbe
Home | Assignments | Handouts | Class Bulletin Board | Class Photo Album

FILIPINO

 

NASAAN ANG PAGMAMAHALAN?

 

Maganda ng umaga po sa inyo ng lahat.

Kahit ugatin ang simula ng kasaysayan ng salin lahi ng mga Pilipino, noon pa man ay nagbibigkis na tayo ng pagmamahalang pangmag-anak. Iyan ang  tatak ng ating pagkalahi. Ang mag-asawa ng pinag-isa ng sacramento ng matrimonyo ay tunay na nagmamahalan ay kamatayan lamang ang magiging dahilan ng kanilang paglalayo. Mahal nila ang kanilang mga anak ng higit sa kanilang sarili. Sa kabilang dako, ang mga anak naman ay nagmamahalan at 'mahal nilaang kanilang am a'f ina. Sa kabuuan, ang mag-anak na Pilipino ay buong higpit na '. nabibigkis ng pagmamhalan; ang 'pagkawala ngisa ay kasingkahulugan na rin ng kamatayan ng buong pamilya.

 

Ngunit sa kasalukuyan, ang 'yamang iyon ng lahi ay parang isang napakahalagang hiyas na nawawaglit, nalilito ang utak na umaapaw sa katalinuhan habang tumatangis naman ang puso ng naiwang mangm nag sa 'kubling bahagi ng ating, katauhan. Sa paghahanap ng materyal na kayamanan, sa tindi ng kasabikan sa dolyar, ang nawawala ngayon ay ang pagmamahalang yaman ng mag-anak.

A, kung minsan, ang tao ay nagsusunog ng kilay, nagpapatalino, upang pagkatapos ay magpakamangmang naman. Hindi ba kamangmangang itapon ang pagmamahal sa paghahanap ng kaunting ikabubuhay?

 

liwan ang ama't ina. Uwan ang mga kapatid. Mag-aabroad. Magtatrabaho sa ibang bansa. Dolyar ang magiging suweldo. At pag nasarapan ang pamumuhay sa abroad, mag-aasawa na roon. Doon na maninirahan, Ganap ng makakalimutan ang mga kapatid at magulang.

Tanungin ninyo ang inyong ama't ina. Itanoog nlnyo kung ano talaga ang gusto nila. Dolyar ba o anak? Tiyak, ang gusto nila’y anak... anak na kanilang dugo't laman... anak na minahal nila't minahal ng higit sa kanilang sarlli... anak na siyang lahat at lahat sa kanilang buhay.

 

Hangga't maaga'y lunasan natin ang lumalaganap na sakit' na ito sa lipunang Pilipino. Napakaaga pa. May panahon pa. Pigilin natin ang paglalaho ng pagmamahalan ng mag-anak na Pilipino.

Maraming salamat  po.

St. Maximillian Kolbe
Help us to live the value of Sacrifice.